fbpx

w zgodzie z naturą

Dobre praktyki biologizacyjne – regeneratywne

Rolnictwo regeneratywne

Biologizacja

Biologizacja rolnictwa – rolnictwo regeneratywne to nic innego jak wdrażanie w gospodarstwie rolnym takich praktyk rolniczych, które służą jego naturalnej regeneracji, a więc uzdrowieniu. Praktyki biologizacyjne (regeneratywne) w znacznym stopniu dotyczą gleby i mają poprawiać jej właściwości fizykochemiczne, a w efekcie zwiększać żyzność. Wiedza poparta praktyką oraz odpowiednią diagnostyką gleby, na przykładzie gospodarstw regeneratywnych (ponad 60 tys.ha), przynosi korzyści ekonomiczne i środowiskowe dla rolników. Plony z rolnictwa regeneratywnego cechuje wysoka jakość odżywcza i technologiczna co odpowiada na potrzeby przetwórców i konsumentów.

korzyści

To co najlepsze dla gleby

Przywrócenie żyzności gleby, odtworzenie i zwiększenie zawartości materii organicznej, zwiększenie potencjału plonotwórczego, odbudowa struktury gleby to podstawowe działania w rolnictwie regeneratywnym. W praktyce chodzi m.in. o zwiększenie użycia nawozów organicznych kosztem mineralnych, zróżnicowanie upraw z zastosowaniem odpowiedniego płodozmianu, zapewnienie bioróżnorodności gatunkowej roślin i zwierząt oraz zminimalizowanie ingerencji w strukturę gleby (np. poprzez ograniczenie lub wręcz eliminację orki). Innymi słowy, gospodarowanie powinno zapewnić glebie to, co najlepsze w myśl zasady tak mało jak to możliwe i tak dużo jak to konieczne.

Kodeks 5C

Odżywiaj glebę tak aby ona odżywiła twoje plony.

Kodeks 5C jest kompleksowym podejściem do zarządzania glebą. To praktyczne aspekty procesu decyzyjnego w zakresie kreowania warunków życia glebowego, a przez to też żyzności i potencjału plonotwórczego gleby.

Zostańmy w kontakcie
Zapisz się na darmowe webinary!
||
Dowiedz się więcej o rolnictwie regeneratywnym