Kategorie
Aktualności

Rolnictwo regeneratywne drogą do bezpieczeństwa żywnościowego

Zmiana klimatu: przewlekłe susze czy powodzie, które są jej konsekwencją, a teraz również sytuacja na Wschodzie budzą obawy o przyszłość wyżywienia rosnącej ludzkiej populacji. Jedną z opcji jest niezależność żywieniowa i samowystarczalność produkcji rolnej. Rolnictwo regeneratywne może przynieść znaczące korzyści całemu społeczeństwu na skutek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wydzielanych w trakcie produkcji rolnej oraz zapewnienia większej niezależności od globalnego eksportu.

Debatę na temat zrównoważonego rolnictwa XXI wieku ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO XXI WIEKU: POMIĘDZY BIORÓŻNORODNOŚCIĄ A MASOWĄ PRODUKCJĄ TANIEJ ŻYWNOŚCI podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR2022 poprowadził Przemysław Białkowski, dziennikarz z Zielonej Interii.

Spotkanie było okazją podnoszenia świadomości w zakresie rolnictwa regeneratywnego oraz stanowiło platformę wymiany myśli i oczekiwań różnych środowisk krajowych i unijnych w ustanawianiu zasad, promowaniu oraz we wdrażaniu do produkcji rolniczej praktyk regeneratywnych.

 

Udział w niej wzięli przedstawiciele Fundacji Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra: Adam Baucza, Prezes Zarządu oraz Paweł Kaczmarek, członek Rady Nadzorczej, reprezentując koncepcję i zalety rolnictwa regeneratywnego. Obok w nich w panelu zasiedli: Magdalena Nowicka, Ministerstwo Rolnictwa, Maciej Golubiewski, European Comission,  Diana Piotrowska, NFOŚiGW, Łukasz Łowiński, Poznański Instytut Technologiczny, Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Tomasz Krupiewski z McDonald’s Polska.

Przemysław Białkowski rozpoczął dyskusję stwierdzeniem, że każda dziedzina, również ekologia, powiązana jest teraz z sytuacją na Wschodzie. Mówi się o Ukrainie jako o spichlerzu Europy, która może wyżywić ponoć 600 mln ludzi. Zacznijmy od pytania, jak bardzo sąsiednia wojna wpłynie na to, co się dzieje w Polsce i w Europie.

SYTUACJA GEOPOLITYCZNA, A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE

Maciej Golubiewski przytoczył dane: 53% pszenicy, 20% kukurydzy w Europie pochodzi z Ukrainy. W efekcie wojny w Ukrainie dwóch największych producentów żywności nie eksportuje jej, również do Unii Europejskiej(…) Sytuacja nie zagraża może bezpieczeństwu żywieniowym w Europie, ale grozi kryzysem w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu.

Zdaniem Kryzys wymaga jego oceny z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego. Kwestia zapewnienia odpowiedniej ekonomii żywnościowej traktowana jest na równi z bezpieczeństwem militarnym. Co należałoby zrobić? Podkreślił, że równoważenie i odporność rolnicza nie kłóci się z bezpieczeństwem żywnościowym.

Magdalena Nowicka z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadmieniła, że sensem działalności rolniczej jest produkcja żywności. Sytuacja na Wschodzie umocniła Ministerstwo w przekonaniu o konieczności zrównoważenia kwestii przyrodniczych z kwestiami produkcyjnymi.

– To, co się dzieje za wschodnią granicą, to zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego. Możemy je jednak potraktować jako szansę (…) może jesteśmy w stanie pełniej wykorzystać nasz potencjał produkcyjnyopisał możliwości Adam Baucza.

Kluczowy z perspektywy bezpieczeństwa kraju sektor żywnościowy musi przygotować się na zmiany. Ekstremalne zjawiska pogodowe już dziś odciskają piętno w rolnictwie będąc przyczyną erozji gleby, a ostatecznie pustynnienia coraz większych obszarów.

Czy zmiany w przyrodzie będą na tyle znaczne, że zajdzie konieczność importu żywności – nasuwa się pytanie o koszty pozyskania artykułów spożywczych i, co ważniejsze, zagrożenie głodem dla części mieszkańców globu? Jak temu zaradzić? Potrzebne są reformy systemów żywności poprzedzone kampanią informacyjną kierowaną do producentów, przetwórców żywności i konsumentów.

REGENERACJA – WIZJA PRZYSZŁOŚCI CZY NAGLĄCA POTRZEBA

Niestety rolnicy już teraz bardzo mocno odczuwają zmiany klimatu, a konsekwencje ponosimy wszyscy. Ekstremalne zjawiska pogodowe, jak przewlekłe susze czy powodzie to najbardziej widoczne efekty zmian klimatycznych powodujące nawet 30% strat plonów. Wiedza nt. przewag rolnictwa regeneracyjnego, świadomość potrzeby transformacji produkcji konwencjonalnej na biologizacyjną, czyli regeneratywną i zaangażowanie w ten proces tak polityków, legislatorów, przedstawicieli środowisk naukowo-badawczych, instytucji rolnych, przedsiębiorców, jak i konsumentów oraz mediów wydaje się być konieczne. Tylko tak możemy produkować pełnowartościową żywność z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne i zdrowie nas wszystkich.

 

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra powstała z potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniu we wdrażaniu praktyk rolnictwa regeneratywnego, przy racjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych i szczególnej trosce o biologię gleby, których celem jest poprawa jakości żywności – tłumaczył jej prezes, Adam Baucza.

OD POLA DO STOŁU

Na pytanie o dojrzałość do rezygnacji ze stosowania nawozów sztucznych,  Baucza stwierdził, że od dłuższego czasu widoczny jest trend ich ograniczania.

Jesteśmy być może w stanie zredukować nawet 20 – 30% ilości stosowanych nawozów, ale powinno się do tego zachęcić rolników odpowiednimi środkami finansowymi. Poziom rentowności musi być utrzymany, a konkretna instytucja mogłaby potwierdzać certyfikatem jakość żywności.


Adam Baucza w wywiadzie z organizatorami Szczytu Klimatycznego podaje propozycje, w jaki sposób możemy zwiększyć potencjał plonotwórczy gleby.

JAK ZWIĘKSZYĆ ILOŚĆ I JAKOŚĆ PLONÓW? POSŁUCHAJ WYWIADU Z ADAMEM BAUCZĄ

https://www.youtube.com/watch?v=wwqxCjflgLY

ŻYWNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA W OCZACH KONSUMENTÓW

Paweł Kaczmarek, członek Rady Nadzorczej Fundacji Terra Nostra powołał się na badania Accenture, zwracając uwagę, że preferencje konsumenckie są już zbadane. Aż 80% konsumentów jest gotowa kupować żywność, natomiast ciągle brakuje systemu gwarantowania jakości certyfikowanej żywności. Z jednej strony widać rosnące zainteresowanie wysokojakościową żywnością dostępną dla każdego, a z drugiej pokutuje brak wiedzy, wymiany informacji oraz współpracy między ogniwami łańcucha produkcji spożywczej. Rolnictwo regeneratywne jest szansą na rozwój tego sektora, a także zwiększenie efektywności produkcji.

Tomasz Krupiewski, Menadżer ds. zrównoważonego rozwoju McDonald’s Polska wyjaśnia: – Patrząc przez pryzmat dwóch testów, jakie przechodzimy: najpierw covid, a teraz woja, to zostało potwierdzone, że zrównoważony rozwój jest potrzebny. (…) Zasoby są dostępne w coraz mniejszej ilości, są coraz droższe. To pokazuje, że zrównoważony rozwój jest ważny.

Wzrost cen energii, gazu będzie oddziaływał na produkcję. Ograniczenie używania nawozów, środków ochrony roślin będzie promowało rolników, którzy będą chcieli iść w kierunku zrównoważonego rozwoju. Rolnik powinien wiedzieć do kogo się zwrócić w celu przygotowania mapowania pola.

 

BIORÓŻNORODNOŚĆ W POLITYCE ROLNEJ

Diana Piotrowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa, NFOŚiGW zapytana o to, jak wygląda rola bioróżnorodności w polityce rolnej odpowiedziała, że edukacja w tym obszarze jest niezwykle istotna. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, w kilkudziesięcioletniej perspektywie, co będzie możliwe dzięki stymulowaniu praktyk retencyjnych, zadbanie o bioróżnorodność, ograniczanie chemizacji w rolnictwie. Polskie rolnictwo powinno niwelować zmiany klimatu. Ogólna polityka europejska i polska polityka rolna idą w tym kierunku.

 

REGENERACJA = BIOLOGIZACJA = UNIKATOWA TROSKA O GLEBĘ

Podczas debaty uczestnicy zgodnie stwierdzili, że przeprojektowanie łańcuchów produkcji żywności na rolnictwo regeneratywne może przynieść znaczące korzyści całemu społeczeństwu tak na skutek podnoszenia jakości żywności, jak i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.W debacie udział wzięli:

Magdalena Nowicka, Zastępca Dyrektora Departament Płatności Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa

Maciej Golubiewski, Head of Cabinet of Commissioner for Agriculture, Mr. Janusz Wojciechowski, European Comission

Diana Piotrowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa, NFOŚiGW

Łukasz Łowiński, Poznański Instytut Technologiczny, Sieć Badawcza Łukasiewicz

Paweł Kaczmarek, Członek Rady Nadzorczej Fundacji Terra Nostra

Tomasz Krupiewski, Menadżer ds. zrównoważonego rozwoju McDonald’s Polska

Adam Baucza, Prezes Fundacji Terra Nostra

MODERATOR: Przemysław Białkowski, Zielona Interia

 

 

Kategorie
Aktualności

Żywność REGENERATYWNA po raz pierwszy!

Pierwsza z dwóch współorganizowanych przez Fundację Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra debata POWRÓT DO ŻYWNOŚCI – CO NAPRAWDĘ JEST ZDROWE DLA KONSUMENTA? już zapisała się na kartach regeneratywnej historii.

Czy żywność rzeczywiście nas odżywia?

Eksperci z zakresu żywienia, producenci rolni i przetwórcy żywności oraz przedstawiciel międzynarodowej jednostki certyfikującej wraz z reprezentantem organizacji promującej ideę rolnictwa regeneratywnego wzięli udział w debacie nt. wpływu praktyk rolniczych na jakość żywności.

Dr inż. Marzena Styczyńska z Katedry Żywienia Człowieka na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na początku zdefiniowała pojęcie ŻYWNOŚCI REGENERATYWNEJ jako tej, która od konwencjonalnej, z którą mamy styczność na co dzień, różni się sposobem produkcji opartym na praktykach regeneratywnych, inaczej mówiąc biologizacyjnych.

Debata Powrót do żywności – co naprawdę jest zdrowe dla konsumenta?

Zatem żywność regeneratywna to: – żywność pochodząca z rolnictwa regeneratywnego, czyli takiego, w którym stosowane są takie zabiegi agrotechniczne, które są odmienne od zabiegów konwencjonalnych, ale pozwalają na uzyskanie żywności o bardzo dobrych walorach żywieniowych i ilościowych. Jest to bardzo istotny element dla konsumentów, ale konsumenci nie znają czegoś takiego jak żywność regeneratywna. Dlaczego? Dlatego, że nie ma w ogóle rozpowszechnionej kampanii, która by pokazywała, że taką żywność można zdobyć. Jest to pojęcie bardzo świeże, z którym konsument zetknie się w naszym kraju dopiero w tym roku – wyjaśnia dr Styczyńska.

Czy konsument ma realny dostęp do produktów wysokiej jakości w akceptowalnych cenach i czy produkty pochodzenia regeneratywnego są alternatywą dla żywności masowej produkcji?

Mateusz Gutsche, Vice Prezes zarządu Good Mills Polska tłumaczy: – Nie możemy odrywać działalności środowiskowej od działalności ekonomicznej. Działalność ekonomiczna, czy nasza społeczna odpowiedzialność za dostarczenie w odpowiedniej ilości w dostępnych cenach podstawowych produktów spożywczych jest nie do przecenienia.

Więc jeżeli mówimy o rolnictwie regeneratywnym, to jest ono kompromisem w dobrym tego słowa znaczeniu i godnym uwagi, który jest ewolucją a nie rewolucją. Który z jednej strony zapewni nam właściwej jakości produkty, zapewni nam bezpieczną żywność, zapewni nam aspekt bezpieczeństwa środowiskowego i dbałości o gleby, ale z drugiej strony nie spowoduje drastycznego ograniczenia dostępności do produktu – dodaje.

Adam Baucza, Prezes Fundacji Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra podkreśla, że właśnie o tę glebę musimy zadbać jak najbardziej i to teraz, bo to bezpośrednio się przekłada na to jakie produkty rosną i jak są wartościowe i zbilansowane.

Według niego Biologizacja, czyli rolnictwo regeneratywne nie tylko podnosi żyzność gleby, dzięki odpowiednim zabiegom zwiększającym zawartość węgla organicznego, przykłada szczególną wagę do tego, by nie zakłócać porządku życia glebowego ograniczając orkę na rzecz uprawy bezorkowej i uproszczonej, ale dba o cały ekosystem, minimalizując zużycie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych na rzecz środków naturalnych, a także zwiększając bioróżnorodność dzięki bogatemu płodozmianowi i uprawie roślin okrywowych.

Dyrektor Certyfikacji i Członek Zarządu Bureau Veritas Polska, Witold Dżugan podkreślał, że – w rolnictwie regeneratywnym chodzi też bardzo mocno o aspekty takie, jak bioróżnorodność, zdolność sekwestracji gazów cieplarnianych w glebie, bardziej holistyczne podejście do produkcji żywności. Warto chyba wspomnieć, że samo przetwórstwo żywności nie jest związane z wielkimi oddziaływaniami klimatycznymi, natomiast produkcja żywności, łańcuch dostaw to jest gigantyczne oddziaływanie, które odpowiada za bardzo znaczącą część emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej.(…) Żywność ekologiczna też tego typu aspekty uwzględnia, ale być może mniej bierze pod uwagę wydajność i zdolność produkcyjną.

Zatem czy ładnie wyglądające, wyselekcjonowane pod kątem wielkości i kształtu produkty spożywcze są dla konsumentów źródłem wartości odżywczych?   

Roman Kubiak, Prezes zarządu Pfeifer & Langen Polska podsumował: 
Przychyliłbym się do głosów, że rolnictwo regeneratywne nie jest kompromisem, ale jedynym słusznym kierunkiem. Ponieważ mamy dzisiaj w rolnictwie polskim taką sytuację, że – trzeba to sobie otwarcie powiedzieć – ani nie wykorzystujemy tego potencjału produkcyjnego, którym dysponujemy, mało tego, my ten potencjał psujemy.

Przedstawiciel branży cukrowniczej dodał, wskazując na praktyki na polskich plantacjach buraka cukrowego: jesteśmy przykładem nieprawdopodobnego marnotrawstwa. I to zarówno jeśli chodzi o nasz potencjał maszyn rolniczych, których mamy za dużo, paliwa, środków ochrony roślin, nawozów.

Wszystko to sprzyja utracie wilgoci przez glebę, a Polska już zmaga się w wielu regionach ze zjawiskiem stepowienia, stąd w jego opinii należy przekonywać polskich rolników do metod regeneratywnych.

Debata wniosła była okazją do wymiany doświadczeń dotyczących rolnictwa regeneratywnego różnych środowisk: od przedstawicieli świata nauki, producentów rolnych, jednostki certyfikującej systemy produkcji spożywczej i przetwórców spożywczych. W wyniku przedsięwziętej dyskusji, paneliści zgodnie stwierdzili, że konieczna jest edukacja wszystkich uczestników łańcucha dostaw oraz uświadomienie konsumentów, których wybór skłoni rolników do zmiany metod uprawiania roli. Według ekspertów przekaz powinien być kierowany do szerokiego grona odbiorców przez organizacje państwowe, dużych producentów spożywczych, tzw. big food, co może znacząco wpłynąć na popularność tej metody uprawy.

Zatem czy można produkować efektywnie i zdrowo? I czy konsumenci mają świadomość tego, które produkty pochodzą z wartościowych źródeł oraz czy potrafią zidentyfikować je na sklepowej i czy są w stanie zapłacić więcej za produkt wyższej jakości? 

By znaleźć odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do obejrzenia debaty pt. Powrót do żywności – co naprawdę jest zdrowe dla konsumenta?

W debacie udział wzięli:

  • Marzena Styczyńska, Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Adam Baucza, Prezes, Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra
  • Witold Dżugan, Dyrektor Certyfikacji i Członek Zarządu Bureau, Berau Veritas
  • Mateusz Gutsche,  V-ce Prezes Zarządu, Good Mills Polska
  • Roman Kubiak, Prezes Zarządu, Pfeifer & Langen Polska

MODERATOR: Patrycjusz Wyżga, WIRTUALNA POLSKA

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023, złożonego w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023; PROW 2014-2020 przez Fundację Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra pn. „Biologizacja – droga do przyszłości”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kategorie
Aktualności

Rolnictwo regeneratywne na Szczycie ToGetAir

W dniach 20-22 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się III edycja Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

Przedstawiciele Fundacji Terra Nostra wezmą udział w dwóch panelach dot. rolnictwa regeneratywnego. To międzynarodowe spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń w obszarze praktyk regeneracyjnych. Biorą w nim udział zarówno przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentanci świata nauki oraz biznesu, jak i praktycy, rolnicy stosujący zasady rolnictwa biologizacyjnego.

Fundacja została Partnerem ECO szczytu i obok udziału w dwóch debatach, będzie miała stoisko, na którym nasi specjaliści – miłośnicy i propagatorzy biologizacji: prezes Adam Baucza, członek Rady Nadzorczej Paweł Kaczmarek, Katarzyna Seroka odpowiedzialna za Public Relations i program edukacyjny i Katarzyna Jórga koordynująca współpracę z partnerami instytucjonalnymi będą czekali na Państwa, by podzielić się swoimi doświadczeniami i wysłuchać Państwa oczekiwań oraz wyzwań związanych z wdrożeniem i stosowaniem rolnictwa regeneratywnego, a także informacji o osiąganych wynikach w obszarze praktyk biologizacyjnych.

Konferencja odbywa się w formule hybrydowej, zapraszamy zatem również do śledzenia streamingu w popularnych serwisach takich jak, www.interia.pl; www.wp.pl i na stronie togetair.eu oraz do współuczestnictwa i do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz zadawania pytań ekspertom przez funkcję czatu.

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR buduje porozumienie, służy wymianie idei oraz współpracy na rzecz ochrony środowiska, osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz wspierania celów polskiej polityki klimatycznej. Łączy różne instytucje i środowiska tak w Polsce, jak i Unii Europejskiej, w szczególności administrację rządową i samorządową, instytucje naukowe, biznes, sektor pozarządowy i media.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023, złożonego w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023; PROW 2014-2020 przez Fundację Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra pn. „Biologizacja – droga do przyszłości”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi