fbpx

Kodeks 5C

5C Kultura

Szanuj naturę

Ten obszar 5C skupia się na ochronie otoczenia pola jako miejsca produkcji.

Płodozmian

jako najważniejsze narzędzie służące poprawie żyzności gleby.

Chroń bioróżnorodność

Dzikie zwierzęta, oczka wodne, pasy zadrzewień śródpolnych.

Kultura

Wielka rola bioróżnorodności

Głównym obszarem pracy jest tutaj płodozmian jako najważniejsze narzędzie służące poprawie żyzności gleby. W tym zakresie celem jest eliminacja uprawy tego samego gatunku w dwóch kolejnych latach (za wyjątkiem upraw wieloletnich) oraz redukcja udziału zbóż ogółem do poziomu poniżej 50% obszaru gruntów ornych. W tym zakresie  jest również praca nad redukcją zużycia środków ochrony roślin, kreowanie krajobrazu, ochrona dziko żyjących zwierząt, szczególnie pszczół, które są ważne w ekosystemie, rewitalizacja oczek wodnych, budowa zbiorników retencyjnych, nasadzenia i pielęgnacja pasów zadrzewień śródpolnych. Dzięki zespołowi takich działań na polach objętych 5C i wokół nich znacznie wzrasta bioróżnorodność.