fbpx

RODO

Polityka prywatności – klauzula informacyjna fundacji rozwoju rolnictwa terra nostra dla kontrahentów i ich reprezentantów [pracowników, współpracowników] i uczestników wydarzeń organizowanych przez fundację.

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informuje się, że:

SPIS TREŚCI:

 1. Dane Administratora danych osobowych
 2. Zakres podmiotowy klauzuli – kogo dotyczy
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
 5. Odbiorcy danych
 6. Okres przechowania danych
 7. Prawo do sprzeciwu
 8. Rzetelność i przejrzystość przetwarzania – Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych
 9. Źródło pozyskiwania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra z siedzibą ul. J. Ligonia 13/4, 45-362 Opole, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS: 0000804857, posiadająca NIP: 7543238726, REGON: 384420121, tel.: +48784511516, e-mail: biuro@fundacjaterranostra.pl

 1. Zakres podmiotowy klauzuli:

Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się do danych osobowych osób fizycznych współpracujących z Administratorem (kontrahentów Administratora) oraz Uczestników wydarzeń i szkoleń organizowanych przez Administratora, jako podmiotu realizującego zadania statutowe fundacji oraz jako dostawcy usług lub towarów albo odbiorcy usług lub towarów w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, a także do danych osobowych osób fizycznych będących reprezentantami, pełnomocnikami, przedstawicielami w/w osób współpracujących albo ich pracownikami lub współpracownikami upoważnionymi do kontaktu w ramach realizowanej z Administratorem współpracy.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Fundacja może przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. realizacji zadań i celów zawartych w statucie fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. rejestracji na wydarzenia (szkolenia, eventy, fora, warsztaty), których organizatorem jest Fundacja oraz kontaktu z uczestnikami wydarzenia w ramach czynności organizacyjnych, poprzedzających wydarzenie oraz przekazaniem wybranych materiałów po wydarzeniu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. zachowania wymogów bezpieczeństwa podczas wydarzenia związanych z prowadzeniem listy uczestników – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. prowadzenia statystyk i raportów oraz archiwizacji na wewnętrzne potrzeby Administratora związanych z liczbą uczestników wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. realizacji działań szkoleniowych, w tym rejestracji uczestnika oraz kontaktu z uczestnikami szkolenia w ramach czynności organizacyjnych, poprzedzających szkolenie, prowadzeniem listy uczestników oraz przekazaniem wybranych materiałów po szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 6. podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 7. wykonanie umowy sprzedaży/dostawy produktów lub usług oferowanych przez Administratora albo wykonywanie umowy zakupu towarów lub usług przez Administratora, a także w celu wykonywania wszelkich innych umów związanych z działalnością Administratora, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 8. udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na Pani/Pana zgłoszenia, wnioski lub zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 9. promocja i marketing działalności prowadzonej przez Administratora w trakcie trwania umowy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie promowania działalności i produktów lub usług będących w ofercie Administratora (podstawą art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. cele archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 11. prowadzenie analiz i statystyk oraz raportowanie i czynności sprawozdawcze, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zw. z prowadzoną działalnością i powiązaniami korporacyjnymi, w tym udostępnianie Pani / Pana danych podmiotom powiązanym korporacyjnie w powyższych celach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 12. ewentualne ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 13. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w zakresie zapisów pozyskanych z monitoringu na terenie przedsiębiorstwa Administratora w zakresie w jakim Pani/Pana obecność zostanie zarejestrowana na urządzeniach monitorujących zainstalowanych na terenie przedsiębiorstwa Administratora (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO),
 14. w celach objętych odrębnie wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 15. w celu realizacji pozostałych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii lub prawa polskiego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe, wizerunek na podstawie zapisu monitoringu w placówkach Administratora, pozyskany w związku z kontaktami handlowymi lub w związku z uczestnictwem w wydarzeniach Administratora. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskała z innych źródeł. Administrator realizuje swoje obowiązki informacyjne zgodnie z wymogami zawartymi w art. 13 i art. 14 RODO.

 1. Odbiorcy danych

1. Fundacja może przekazać Pani / Pana dane osobowe w celach związanych z wzajemną współpracą i dla zapewnienia realizacji celów przetwarzania danych osobowych do następujących kategorii odbiorców danych m.in.: dostawcom usług IT i oprogramowania, dostawcom komponentów i podzespołów do towarów objętych przedmiotem współpracy; wykonawcom, dostawcom, a także firmom ochroniarskim, ubezpieczeniowym, transportowym i kurierskim, przewoźnikom, brokerom, jak i innym firmom i podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie związanym z działalności Administratora lub wykonującym na zlecenie Administratora określone czynności prawne lub usługi, doradcom podatkowym, doradcom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę księgowo-rachunkową, audytorską, a także podmiotom powiązanym korporacyjnie z Administratorem (tj. kapitałowo lub personalnie)- przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 1. Pozyskane przez Administratora Pani / Pana dane będą przekazywane organom podatkowym, inspekcjom, urzędom oraz wszelkim innym organom publicznym w ramach realizacji obowiązków Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak i w ramach uprawnień w/w organów i jednostek sektora publicznego.
 2. Ponadto pozyskane przez Administratora dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google, itp) albo gdy odbiorca danych ma siedzibę w państwie trzecim.

4. Czas przechowywania danych osobowych:

Fundacja przechowuje Pana / Pani dane osobowe przez następujące okresy:

 1. przez okres zw. z zawarciem i wykonaniem umów w zw. z którymi są przetwarzane dane,
 2. do upływu 12 miesięcy od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron z przyjętej lub złożonej oferty albo zawartej przez strony umowy,
 3. do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dane są przetwarzane na podstawie zgody tej osoby, zmiany lub usunięcia jej danych osobowych z zasobów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – w razie ich przetwarzania na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. dla celów archiwalnych lub statystycznych albo raportowania czy sprawozdawczości – przez okres nie dłuższy niż 10 lat po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Panią/Pana z Administratorem.
 5. w zakresie pozyskanych danych z zapisów monitoringu w placówkach Administratora – przez okres do 3 miesięcy albo przez okres prowadzenia postępowań przez właściwe organy lub sądy w przypadku, gdy zapis z monitoringu stanowić będzie dowód w sprawie.
 6. w każdym przypadku – przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez Fundację obowiązków lub uprawnień wynikających z tych przepisów i dochodzenia zw. z tym roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np. przez okres 5 lat dla celów podatkowych i rachunkowych).

7. Prawo do sprzeciwu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec

Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się ze Fundacją i złożyć wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej z wykorzystaniem wskazanych wyżej danych kontaktowych Administratora.

 1. Rzetelności i przejrzystość przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO;
 2. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora albo marketing bezpośredni – prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu;
 3. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
 4. W zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi;
 5. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. Podanie danych osobowych w zakresie w jakim służą do zawarcia i wykonania umowy, jest niezbędne do ww. celów, w razie braku ich podania, zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe. Natomiast w przypadku niepodania danych, których przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, iż Administrator nie zrealizuje działań wobec Pani/Pana, gdy te działania uwarunkowane są ww. zgodą;
 7. Administrator nie podejmuje decyzji o przetwarzaniu danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania;
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO w przypadku korzystania przez Administratora z usług portali społecznościowych lub serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google+).

 

9. Źródło pochodzenia danych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan reprezentantem lub przedstawicielem, w tym jako pracownik upoważniony do kontaktu z Administratorem, albo od podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Administratorem, także ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON. W zakresie danych wizerunkowych – z zapisów monitoringu stosowanego przez Administratora albo kontaktów handlowych.