Kategorie
Aktualności

Czym można zastąpić nawozy sztuczne?

Odpowiednie nawożenie jest konieczne dla uzyskania wysokiej jakości plonów. Coraz częściej jednak w kręgu rozważań pojawia się pytanie: czym można zastąpić nawozy sztuczne? Zużycie nawozów mineralnych można ograniczyć wybierając spośród pozostałych grup, czyli nawozów naturalnych, organicznych, środków mikrobiologicznych czy innych. Każda z grup nawozów ma swoje wady i zalety, jednak nawozy naturalne są coraz częściej rekomendowane ze względu na ich właściwości. Warto zatem wiedzieć, dlaczego są najlepszym rozwiązaniem oraz jakimi nawozami naturalnymi można zastąpić nawozy sztuczne.

Naturalne zamienniki nawozów sztucznych – zalety

Nawozy naturalne są bezpieczną alternatywą nawozów syntetycznych. Dlaczego? Nawozy sztuczne często już na etapie ich produkcji przyczyniają się do pogorszenia stanu środowiska naturalnego, w tym nadmiernego zasolenia gleby i zanieczyszczenia wód. Poza tym, stosowanie nawozów sztucznych nie zawsze jest bezpieczne dla roślin. Z tych względów biologizacja i rolnictwo ekologiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Zmiana sposobu nawożenia roślin na naturalny niesie zatem wiele korzyści zarówno dla środowiska, jak i uprawianych roślin. Do największych zalet zamienników nawozów sztucznych możemy zaliczyć:

 • ochronę środowiska naturalnego – nawozy naturalne nie szkodzą ani roślinom, ani owadom czy zwierzętom; nie powodują także zanieczyszczenia gleb i wody;
 • pozytywny wpływ na jakość gleby – zastąpienie nawozów sztucznych naturalnymi wzbogaca glebę w materię organiczną oraz poprawia jej strukturę;
 • bezpieczeństwo stosowania dla człowieka – nawozy naturalne nie powodują oparzeń, podrażnień skóry i innych dolegliwości, które mogą być wywoływane przez nawozy mineralne;
 • bogactwo w składniki cenne dla roślin – w nawozach naturalnych znajdują się makro- i mikroelementy, a także witaminy, enzymy i inne związki, których nie zawierają nawozy syntetyczne;
 • stosowanie nawozów naturalnych jest ekonomiczne, gdyż są one dostępne w bardziej korzystnych cenach niż nawozy sztuczne.

Czym zastąpić nawozy sztuczne? Naturalne zamienniki

Nawozy pozyskiwane ze źródeł naturalnych są w pełni ekologiczne, tanie i łatwo dostępne. Co można stosować zamiast nawozów sztucznych i czym najlepiej je zastąpić? Do naturalnych zamienników należą między innymi:

 • kompost – to nawóz organiczny powstały z resztek roślin (trawa, liście) lub odpadów z kuchni (obierki po warzywach i owocach, fusy od herbaty), bogaty w substancje mineralne oraz związki organiczne korzystne dla gleby i roślin;
 • obornik – nawóz powstający najczęściej z odchodów krów (lub innych zwierząt), bogaty w azot, wzbogacający glebę w substancje pokarmowe, próchnicę i mikroorganizmy;
 • biohumus – nawóz naturalny w formie płynnej, powstający przy udziale dżdżownic, które przerabiają kompost, torf i obornik, a następnie go wydalają. Biohumus jest bogaty w składniki pokarmowe i może być stosowany do wszystkich typów roślin;
 • nawozy zielone – są to nasiona roślin wysiewane do gleby, a kiedy wykiełkują, zostają zaorane wraz z glebą, gdzie ulegają rozkładowi. Zielony nawóz dostarcza glebie próchnicy i niezbędnych składników mineralnych, co daje lepsze warunki dla kolejnych upraw.

Koncentrując się na zamiennikach nawozów sztucznych nie sposób także pominąć biologizacji, wpływającej na podniesienie żyzności gleby i poprawę jej właściwości biologicznych, fizyko-chemicznych oraz fizycznych. Do korzyści certyfikacji biologizacji rolnictwa regeneratywnego należy niewątpliwie zmniejszenie emisyjności CO2 w gospodarstwie czy możliwości pozyskania dodatkowych funduszy. Produkcja żywności nie wpływa negatywnie na środowisko, gleba jest żyzna i zdrowa, a plony wysokie (przy niższych kosztach produkcji).

Naturalne zamienniki nawozów sztucznych zawierają dużo substancji organicznych i próchnicy i są zdecydowanie korzystniejsze dla upraw, mimo, że na efekty ich działania trzeba poczekać dłużej niż ma to miejsce w przypadku nawozów mineralnych. Niewątpliwie jednak warto je stosować zarówno w przydomowych ogródkach, jak i większych gospodarstwach rolnych.

Kategorie
Aktualności

TOP Żniwa – zaproszenie

Podczas „Żniwa i siew z top agrar i Profi”, pytajcie o B I O L O G I Z A C J Ę

Już 12 lipca 2022 w Nagradowicach k. Poznania podczas pokazów maszyn żniwnych będziesz mógł zobaczyć się z zespołem Fundacji Terra Nostra, która zaprezentuje Regeneratywną Rewolucją w Rolnictwie.

Podczas prezentacji omówione zostaną uproszczone uprawy, utrzymanie ziemi pod przykryciem przez 365 dni w roku oraz optymalizacji środków produkcji.

Przez cały dzień nasi specjaliści są do waszej dyspozycji, pytajcie, a znajdziecie odpowiedzi…..

Wystarczy odwiedzić nasze stoisko!

Nasze działanie jest finansowane w ramach programu Regeneracyjnej Rewolucji w Rolnictwie, wykonywanego przez Fundację Terra Nostra na zlecenie EIT FOOD.

EIT Food to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) – niezależnego organu Unii Europejskiej utworzonego w 2008 roku. Celem EIT Food jest stworzenie i promowanie w całej Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.

Kategorie
Aktualności

Jak poprawić żyzność gleby i zwiększyć jej urodzajność? 

Dobrej jakości, żyzna gleba jest niezbędna do zaopatrywania roślin w wodę, powietrze i składniki mineralne. Jak poprawić żyzność gleby, by zwiększyć wielkość i jakość uzyskiwanych plonów? Poprawa żyzności gleby jest niezwykle ważna, gdyż może sprawić, że rośliny wykorzystają dostarczane składniki mineralne do jeszcze lepszego wzrostu i rozwoju. Niestety, od pewnego czasu istotnym problemem staje się spadek żyzności gleb, a ich urodzajność pogarsza się z kilku powodów. Wśród zagrożeń dla urodzajności gleby wymienia się postępujące procesy zakwaszenia, gromadzenie się zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich w glebach czy ich erozję. Żyzność gleb spada również przez brak płodozmianu, czyli ciągłe uprawianie tych samych roślin na tym samym miejscu. Do utraty urodzajności przyczynia się także brak nawożenia organicznego oraz stosowanie środków chemicznych. Warto zatem zastanowić się, jak zwiększyć urodzajność gleby, a tym samym zapewnić rosnącym na niej roślinom odpowiednie warunki wegetacji i składniki pokarmowe.

Poprawa żyzności gleby – czynniki warunkujące urodzajność

Na początek należy przyjrzeć się czynnikom wpływającym na żyzność gleby, bo one właśnie decydują o sile wzrostu i zdrowiu uprawianych na niej roślin. Wśród wielu czynników wymienić można zawartość substancji organicznej, sposób uprawy roli czy nawożenie. Pochylmy się jednak nad trzema głównymi czynnikami decydującymi o żyzności gleby. Należą do nich: odczyn gleby, zawartość próchnicy oraz struktura gleby.

Odczyn gleby jako czynnik wpływający na jej żyzność

Odczyn gleby ma istotny wpływ na rozwój systemu korzeniowego i wzrost roślin, w dużym stopniu reguluje też dostępność składników mineralnych. Poszczególne rośliny mają zróżnicowaną wrażliwość na kwaśny odczyn gleby, dlatego ustalanie pożądanego pH w pierwszej kolejności należy rozpocząć od określenia rodzaju gleby, a następnie wymagań uprawy, jaką planujemy na danym obszarze (jak wiadomo, rośliny są mniej lub bardziej kwasolubne). Jednym ze sposobów na regulowanie pH gleby jest jej wapnowanie. Wapń, będący najważniejszym składnikiem odżywczym gleby, stanowi o jej żyzności. Wapnowanie poprawia fizykochemiczne właściwości gleby, jej strukturę oraz dostępność składników pokarmowych. Jest zabiegiem prostym i jednocześnie stanowi jedną z głównych praktyk biologizacji, czyli rolnictwa regeneratywnego.

Zawartość próchnicy w glebie

Próchnica i jej zawartość w glebie wpływa w dużej mierze na wzrost roślin oraz wysokość i jakość plonu. Próchnica poprawia zdolność magazynowania składników pokarmowych w glebie i zapobiega ich utracie, wpływa na pojemność wodną gleby i zwiększa jej zdolność do zatrzymywania wody. Co za tym idzie, gleba bogata w próchnicę przyczynia się do zmniejszania skutków suszy. Próchnica poprawia również właściwości biologiczne gleby poprzez zwiększenie korzystnej mikroflory glebowej. Jak poprawić żyzność gleby i zwiększyć zawartość próchnicy glebowej? Pomocnym zabiegiem jest między innymi regularne stosowanie nawozów naturalnych i organicznych oraz prawidłowe następstwo roślin.

Struktura gleby a poprawa żyzności

Struktura gleby określana jest jako przestrzenne uporządkowanie cząstek fazy stałej gleby, gdzie ziarna glebowe sklejone są w agregaty, czyli zlepki strukturalne. Na strukturę gleby ma korzystny wpływ powstawanie próchnicy – gleba staje się wówczas chłonna jak gąbka i jest w stanie przyjąć duże ilości wody, jest również odporna na wysuszanie i erozję.

Jak zwiększyć urodzajność gleby?

Bogata w próchnicę i właściwie zbilansowana w mikroelementy gleba wyróżnia się większą pojemnością wodną, jest w stanie gromadzić i udostępniać roślinom niezbędne do ich wzrostu i rozwoju składniki pokarmowe oraz wodę. Jak można zwiększyć urodzajność gleby? Dobrą droga do zwiększenia jej żyzności są praktyki rolnictwa regeneratywnego i biologizacja. Czym jest biologizacja? Jest to holistyczne podejście do uprawy gleby, opierające się na odtworzeniu i utrzymaniu jej potencjału plonotwórczego. W rolnictwie regeneratywnym produkcja rolnicza prowadzona jest w taki sposób, by nie szkodzić środowisku przyrodniczemu oraz z poszanowaniem dla jego zasobów. Istnieje wiele sposobów na poprawę żyzności gleby. Zaliczamy do nich między innymi:

 • regularne stosowanie nawozów naturalnych i nawozów organicznych – stanowią one cenne źródło substancji organicznej, poza tym wprowadzają do gleby dużą ilość składników pokarmowych;
 • prawidłowe następstwo roślin – właściwie skonstruowany płodozmian powinien cechować się dużą ilością uprawianych po sobie gatunków roślin. Pod względem wzbogacenia gleby w substancję organiczną rośliny uprawne dzielimy na trzy grupy: rośliny wzbogacające glebę (wieloletnie rośliny pastewne czy rośliny strączkowe), rośliny okopowe, kukurydza i warzywa korzeniowe oraz rośliny neutralne (zboża i rośliny oleiste);
 • pozostawianie resztek pożniwnych na polu – zabezpiecza glebę nie tylko przed erozją wodną, ale również przed stratami azotu, gleba zostaje również wzbogacona w węgiel. Ten sposób poprawy żyzności gleby stanowi również ochronę przed patogenami i jest źródłem wielu składników mineralnych dla roślin;
 • wapnowanie gleby – jak już wspomniano, jest to zabieg powodujący optymalizację odczynu gleby, poprawiający jej parametry fizyczne, chemiczne i biologiczne.

Żyzność gleby i jej biologiczna aktywność muszą być utrzymywane i podwyższane za pomocą licznych metod, zapewniających dobre gospodarowanie składnikami pokarmowymi. Metody poprawy urodzajności gleby mają jednocześnie za zadanie poprawiać jej strukturę i zwiększać zawartość próchnicy. Dzięki tym zabiegom możemy wpłynąć na podniesienie żyzności gleby i poprawienie jej właściwości fizyko-chemicznych, a co za tym idzie – wielkość i jakość plonów.

Kategorie
Aktualności

Ogłaszamy rewolucję w rolnictwie!

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra na zlecenie EIT Food wykonuje zadania w ramach Rewolucji w Rolnictwie Regeneratywnym w roku 2022.

EIT Food to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) – niezależnego organu Unii Europejskiej utworzonego w 2008 roku. Celem EIT Food jest stworzenie i promowanie w całej Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.


Dlaczego Rewolucja?


Rolnictwo regeneracyjne jest alternatywą dla konwencjonalnego, czyli często destrukcyjnego modelu zarządzania jak również dla ekologicznego, często mało opłacalnego ekonomicznie i dla konsumenta drogiego modelu uprawy. Regeneracja zwraca szczególną uwagę na prawidłowy stan środowiska naturalnego, a szczególnie gleby i dąży do produkcji zdrowej, zrównoważonej żywności w opłacalny sposób. Koncepcja ta obejmuje nie tylko tradycyjne praktyki rolnicze, znane na wsiach od wieków i wzbogacone o nowoczesną wiedzę, ale także nowoczesne narzędzia rolnicze. Nieco zapomniane, stare metody uprawy wracają do łask w obliczu postępującej degradacji gleby i wody glebowej, niekorzystnych dla ludzi zmian klimatycznych i założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Czy zwiastują powrót do czasów, gdy gospodarstwa były w pełni samowystarczalne, a życie w symbiozie z naturą i podążanie za jej rytmem było czymś zupełnie naturalnym? Czy rezygnacja z nieustannej walki o zwiększenie produktywności gospodarstw rolnych i maksymalizację zysków, w imię szacunku i akceptacji tego, co oferuje nam natura, może być w ogóle opłacalna? Czy można połączyć uprawę zgodną z ochrona zasobów glebowych z dobrym i wydajnym plonem?


To właśnie poznanie odpowiedzi na te pytania jest swoistą rewolucją. Zmianą często światopoglądową, zderzeniem przyzwyczajeń do umiejętnego połączenia dobrych, tradycyjnych praktyk z nowoczesnością i technologią.


Zależy nam na zmianie sposobu myślenia polskich, i nie tylko polskich, rolników. Chcemy wspólnie wypracować model pokazujący, że innowacyjnym sposobem uprawy można osiągać nie tylko wyższe plony, obniżyć koszty, ale także dbać o ekosystem. Biologizacja i rolnictwo regeneracyjne to zysk dla wszystkich, dla producentów, środowiska naturalnego i dla nas konsumentów, gdzie finalnie otrzymujemy lepsze jakościowo i zdrowsze, zrównoważone produkty” – mówi Adam Baucza, prezes Fundacji Terra Nostra.


Na czym polega nasza rewolucja, jakie działania przewidujemy?


Nasz projekt zaczęliśmy od odwiedzin u sześciu rolników wyłonionych w ramach programu w roku 2021. Poznaliśmy ich potrzeby, sposoby gospodarowania i wymieniliśmy się wzajemnie dobrymi praktykami. Podczas wizyt pobraliśmy próbki gleby do badań, aby wspólnie na podstawie ich wyników określić dalsze działania regeneratywne. Z opisem gospodarstw wyłonionych w konkursie w roku 2021 można zapoznać się pod linkiem: https://www.eitfood.eu/news/regenerative-agriculture-revolution-in-poland-farmers-who-care-and-take-action
W ramach działania projektu Rewolucji Regeneratywnej w Rolnictwie w roku 2022, Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra stworzyła możliwość udziału w dwudniowych szkoleniach w trzech terminach i lokalizacjach do wyboru w Polsce:


⦁ 27-28.06.2022 w Śremie (Wielkopolska) – Hotel Metropol Pl. 20-Go Października 43, 63-100 Śrem
⦁ 4-5.07.2022 w Kętrzynie (Warmia i Mazury) – Hotel KOCH ul. Sportowa 1, 11-400 Kętrzyn
⦁ 7-8.07.2022 w Głubczycach (Opolskie) – Dworek PESZKÓW ul. Parkowa 4, 48-100 Głubczyce


Opracowany program szkoleniowy oprócz naukowej wiedzy teoretycznej skupia się również na praktyce, którą zaprezentują gospodarstwa, objęte programem certyfikacji na zgodność z Systemem Produkcji Biologizacyjnej Terra Nostra zawierający nowoczesny i przyjazny środowisku kanon uprawy. Certyfikat potwierdza, że produkcja rolnicza prowadzona jest transparentnie w oparciu o opracowane filary biologizacji. Tym samym zajęcia te zapewnią co najmniej 30-tu rolnikom z całej Polski możliwość uczenia się, dzielenia się wiedzą i nawiązywania kontaktów.


Po szkoleniu na podstawie opracowanych przez uczestników szkolenia Planów Rewolucji Rolnictwa Regeneratywnego wybranych zostanie sześciu rolników, którzy będą wspierani przez program EIT Food dla wdrożenia holistycznego planu transformacji rolnictwa regeneracyjnego w swoich gospodarstwach w oparciu o przygotowane badania gleby.


Zasady rolnictwa regeneratywnego zostaną zaprezentowane szerszej rzeszy zainteresowanych rolników podczas TOP Żniw w Tulcach pod Poznaniem już 12 lipca 2022. Tam, w namiocie Terra Nostra będziemy rozmawiać o regeneracji i biologizacji.


Rezultaty naszych działań projektowych zostaną zaprezentowane na konferencji „Narodowe wyzwania w rolnictwie” zaplanowanej na 27 października 2022 w hotelu Windsor w Jachrance.


Zapraszamy!


O EIT Food


EIT Food to największa na świecie i najbardziej dynamiczna społeczność zajmująca się innowacjami w dziedzinie żywności. Przyspiesza innowacje, aby zbudować przyszłościowy system żywnościowy, który będzie produkować zdrową i zrównoważoną żywność dla wszystkich.​


Mając wsparcie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej, EIT Food inwestuje w projekty, organizacje i jednostki, które akceptują cele w zakresie stworzenia zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego. EIT Food wyzwala potencjał innowacji w firmach i uniwersytetach, a także tworzy i wspomaga wdrożenia w rolnictwie, by wprowadzać na rynek nowe technologie i produkty. Wyposaża przedsiębiorców i profesjonalistów w umiejętności niezbędne do przekształcenia systemu żywnościowego, stawiając konsumenta w centrum, i pomaga budować zaufanie poprzez ponowne uświadomienie pochodzenia żywności.


EIT Food jest jedną z ośmiu społeczności zajmujących się innowacjami ustanowionych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ UE ustanowiony w 2008 r., mający na celu promowanie innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie.


Dowiedz się więcej na stronie www.eitfood.eu lub śledź w mediach społecznościowych: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube oraz Instagram.

Kategorie
Aktualności

Pracowici jak pszczółki!

Maj i czerwiec to miesiące największej aktywności zapylaczy na naszych polach. Jak się okazało, pracownicy i edukatorzy Fundacji Terra Nostra pracowali równie intensywnie jak pszczółki. Fundacja Terra Nostra wraz z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych przeprowadziła dwa wydarzenia informacyjno-edukacyjne.

28 maja 2022 w Opolu na rynku odbył się Festiwal Pszczelarski – ku czci Ks. Dr Jana Dzierżona. Patron tego wydarzenia żył w latach 1811-1906, był badaczem życia pszczół, kapłanem, a co najważniejsze ojcem współczesnego pszczelarstwa. Odkrył zjawisko partenogenezy, czyli dzieworództwa u pszczół. Wprowadził także modyfikacje do budowy uli. Zainstalował w nich drewniane listewki (snozy), następnie stworzył ramki i określił budowę ula o ruchomej zabudowie. To na jego cześć na opolskim rynku odbyło się święto pszczół i ich produktów. My również tam byliśmy i prowadziliśmy warsztaty edukacyjne, informacyjne, zabawy oraz doświadczenia. Tłumaczyliśmy na czym polega rola pszczół w ekosystemie i jak ważne i cenne są ich produkty.

Równolegle, bo od 27 maja do 09 czerwca na terenie powiatu kościańskiego i poznańskiego obyły się warsztaty edukacyjne w szkołach dla dzieci w wieku 6-10 lat. Projekt ten nosił tytuł „Działanie edukacyjne w placówkach szkolnych – miody i inne produkty pszczelarskie”. Na potrzeby działań edukacyjnych o życiu pszczół, innych zapylaczach oraz produktach pszczelich został przygotowany film, prezentacja i książeczka edukacyjna. Główni bohaterowie publikacji „Miodzinki i spółka- czyli co w ulu bzyczy” są autorskim pomysłem koleżanki Katarzyny Mądrej wspieranej przez Katarzynę Jórgę. Zajęcia odbywały się w placówkach, do których uczęszczają dzieci naszych pracowników m.in. Czempiń, Kościan, Kicin, Borowo, Stary Lubosz, Turew, Puszczykowo, Stare Oborzyska.

Dzieci podczas zajęć nie tylko otrzymały wiedzę o zasadach społecznych życia w ulu, wartości produktów pszczelarskich, ale samodzielne wykonywały świecę z węzy, odbyły zabawy ruchowe np. „Taniec pszczół” oraz otrzymały słoiczek miodu do degustacji w domowym zaciszu. Dzięki zaangażowanemu i sprawnemu zespołowi składającego się z 9-ciu edukatorów w czasie 10 dni przeszkolono 50 grup, 1200 dzieci z 8 miejscowości.

Energia osób prowadzących oraz ich profesjonalizm przełożyły się na decyzję o tym, że już we wrześniu będziemy te warsztaty kontynuować nie tylko w szkołach, ale i w przedszkolach na terenie Wielkopolski oraz Opolszczyzny.

Kategorie
Aktualności

Rolnictwo regeneratywne – czym jest? Jakie są zasady i cele?

W rozwoju rolnictwa coraz większy nacisk kładzie się na pozytywne działania w obszarze agrokultury. Jednym z takich działań jest rolnictwo regeneratywne. Działając w ochronie naturalnych ekosystemów, gleby i wody ten model rozwoju rolnictwa opiera się na odtworzeniu i utrzymaniu potencjału plonotwórczego gleby. W rolnictwie regeneratywnym produkcja rolnicza prowadzona jest w taki sposób, by nie szkodzić środowisku przyrodniczemu oraz z poszanowaniem dla jego zasobów. Zasady stosowane w rolnictwie regeneratywnym są w różnym stopniu od dawna znane rolnikom i mają za zadanie wzbogacenie gleby, poprawę stanu wód i ekosystemów.

Co to jest rolnictwo regeneratywne?

Rolnictwo regeneratywne i nierozerwalne z nim pojęcie, jakim jest biologizacja, jest modelem gospodarowania alternatywnym dla rolnictwa intensywnego, mającym na celu dbanie o właściwy stan środowiska naturalnego. W rolnictwie tego typu kładzie się również nacisk na produkcję zdrowej, zrównoważonej żywności. Głównymi założeniami rolnictwa regeneratywnego są: odtworzenie i utrzymanie potencjału plonotwórczego gleby oraz prowadzenie produkcji rolniczej przyjaznej środowisku. Poza tym, rolnictwo regeneratywne redukuje emisję CO2, dzięki czemu odwraca niekorzystne zmiany klimatyczne.

Na czym polega rolnictwo regeneratywne? Najczęściej stosowane praktyki

Praktyki stosowane w rolnictwie regeneratywnym nie są czymś zupełnie nowym – stosowane są przez rolników od dawna. Do najczęstszych z nich należą między innymi:

 • bezorkowa, minimalna uprawa gleby – dzięki ograniczeniu uprawek do niezbędnego minimum, życie w glebie nie zostaje zakłócone, a mikroorganizmy glebowe mogą w pełni dostarczać roślinom składniki odżywcze;

 • stosowanie nawozów naturalnych, w tym zrównoważone nawożenie i ograniczenie ilości środków ochrony roślin;

 • wapnowanie gleby – wapń jest jednym z najważniejszych składników odżywczych gleby, decydującym również o jej pulchności;

 • uprawa roślin okrywowych – ich długie korzenie spulchniają ziemię i okrywają ją przed nadmierną ekspozycją na promienie słoneczne;

 • zwiększenie bioróżnorodności uprawianych roślin – więcej gatunków w płodozmianie wpływa na mniejsze zubożenie gleby;

 • pozostawianie resztek pożniwnych na polu – są one źródłem materii organicznej, stanowiącej źródło energii dla mikroflory glebowej; dzięki temu dostarczane są niezbędne składniki odżywcze dla następnych roślin.

Cele rolnictwa regeneratywnego

Rolnictwo regeneratywne zapewnia holistyczne podejście do uprawy ziemi, właściwe dla biologizacji. Czym jest biologizacja? Jest to agrotechnika, na którą składają się procesy, metody i czynności poprawiające kondycję gleby. Głównym celem rolnictwa regeneratywnego, w myśl biologizacji, jest przyrost i odbudowa właściwego poziomu materii organicznej w glebie. Wpływa to z kolei na regenerację gleby oraz zwiększenie jej urodzajności. Poza tym, do najważniejszych zadań i celów stawianych przez rolnictwo regeneratywne należą:

 • ochrona gleby, wody i powietrza przed skażeniami pochodzenia rolniczego,

 • produkcja wysokiej jakości żywności oraz paszy,

 • wzrost potencjału plonotwórczego gleby,

 • ograniczenie materiałów takich jak środki ochrony roślin czy nawozy mineralne,

 • oszczędność energii,

 • połączenie produkcji roślinnej z produkcją zwierzęcą,

 • wykorzystanie wypasu zwierząt do odbudowy struktury gleby,

 • dbałość o dobrostan zwierząt.

Zasady rolnictwa regeneratywnego

Wynikającą z celów i praktyk główną zasadą rolnictwa regeneratywnego jest odpowiednia, prawidłowa gospodarka materią organiczną gleby. Dobór odpowiednich praktyk oraz środków do produkcji rolnej przynosi korzyści dla środowiska naturalnego, jakimi są ochrona zasobów naturalnych: wód, gleb i zwierząt. Do najważniejszych zasad rolnictwa regeneratywnego możemy zaliczyć:

 • wyższą jakość i zdrowotność produktów spożywczych wyprodukowanych zgodnie z zasadami biologizacji oraz odpowiedniej jakości pasze;

 • zwiększenie żyzności gleb;

 • ochronę gleby, wody i powietrza przed skażeniami pochodzenia rolniczego (głównie dzięki zmniejszeniu zużycia środków ochrony roślin i nawozów);

 • oszczędność nakładów energetycznych;

 • większą bioróżnorodność agroekosystemów.

Podsumowując, rolnictwo regeneratywne, realizując zasady rolnictwa zrównoważonego, przynosi korzyści nie tylko dla środowiska, ale też dla ludzi i ich zdrowia. Poprawia efektywność wykorzystania zasobów naturalnych zamiast je zubażać. Jest to całościowe podejście do rolnictwa. Żywność wyprodukowana w zgodzie z naturą korzystnie wpływa na ludzki organizm. Praktyki rolnictwa regeneratywnego zapewniają poza tym oszczędność czasu (głównie w związku z wprowadzeniem systemu bezorkowego), pewność co do wysokiej jakości żywności. Przede wszystkim jednak rolnictwo regeneratywne to życie w zgodzie z przyrodą i jej naturalnym rytmem.

Kategorie
Aktualności

Rolnictwo regeneratywne drogą do bezpieczeństwa żywnościowego

Zmiana klimatu: przewlekłe susze czy powodzie, które są jej konsekwencją, a teraz również sytuacja na Wschodzie budzą obawy o przyszłość wyżywienia rosnącej ludzkiej populacji. Jedną z opcji jest niezależność żywieniowa i samowystarczalność produkcji rolnej. Rolnictwo regeneratywne może przynieść znaczące korzyści całemu społeczeństwu na skutek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wydzielanych w trakcie produkcji rolnej oraz zapewnienia większej niezależności od globalnego eksportu.

Debatę na temat zrównoważonego rolnictwa XXI wieku ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO XXI WIEKU: POMIĘDZY BIORÓŻNORODNOŚCIĄ A MASOWĄ PRODUKCJĄ TANIEJ ŻYWNOŚCI podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR2022 poprowadził Przemysław Białkowski, dziennikarz z Zielonej Interii.

Spotkanie było okazją podnoszenia świadomości w zakresie rolnictwa regeneratywnego oraz stanowiło platformę wymiany myśli i oczekiwań różnych środowisk krajowych i unijnych w ustanawianiu zasad, promowaniu oraz we wdrażaniu do produkcji rolniczej praktyk regeneratywnych.

Udział w niej wzięli przedstawiciele Fundacji Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra: Adam Baucza, Prezes Zarządu oraz Paweł Kaczmarek, członek Rady Nadzorczej, reprezentując koncepcję i zalety rolnictwa regeneratywnego. Obok w nich w panelu zasiedli: Magdalena Nowicka, Ministerstwo Rolnictwa, Maciej Golubiewski, European Comission,  Diana Piotrowska, NFOŚiGW, Łukasz Łowiński, Poznański Instytut Technologiczny, Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Tomasz Krupiewski z McDonald’s Polska.

Przemysław Białkowski rozpoczął dyskusję stwierdzeniem, że każda dziedzina, również ekologia, powiązana jest teraz z sytuacją na Wschodzie. Mówi się o Ukrainie jako o spichlerzu Europy, która może wyżywić ponoć 600 mln ludzi. Zacznijmy od pytania, jak bardzo sąsiednia wojna wpłynie na to, co się dzieje w Polsce i w Europie.

SYTUACJA GEOPOLITYCZNA, A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE

Maciej Golubiewski przytoczył dane: 53% pszenicy, 20% kukurydzy w Europie pochodzi z Ukrainy. W efekcie wojny w Ukrainie dwóch największych producentów żywności nie eksportuje jej, również do Unii Europejskiej(…) Sytuacja nie zagraża może bezpieczeństwu żywieniowym w Europie, ale grozi kryzysem w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu.

Zdaniem Kryzys wymaga jego oceny z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego. Kwestia zapewnienia odpowiedniej ekonomii żywnościowej traktowana jest na równi z bezpieczeństwem militarnym. Co należałoby zrobić? Podkreślił, że równoważenie i odporność rolnicza nie kłóci się z bezpieczeństwem żywnościowym.

Magdalena Nowicka z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadmieniła, że sensem działalności rolniczej jest produkcja żywności. Sytuacja na Wschodzie umocniła Ministerstwo w przekonaniu o konieczności zrównoważenia kwestii przyrodniczych z kwestiami produkcyjnymi.

– To, co się dzieje za wschodnią granicą, to zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego. Możemy je jednak potraktować jako szansę (…) może jesteśmy w stanie pełniej wykorzystać nasz potencjał produkcyjnyopisał możliwości Adam Baucza.

Kluczowy z perspektywy bezpieczeństwa kraju sektor żywnościowy musi przygotować się na zmiany. Ekstremalne zjawiska pogodowe już dziś odciskają piętno w rolnictwie będąc przyczyną erozji gleby, a ostatecznie pustynnienia coraz większych obszarów.

Czy zmiany w przyrodzie będą na tyle znaczne, że zajdzie konieczność importu żywności – nasuwa się pytanie o koszty pozyskania artykułów spożywczych i, co ważniejsze, zagrożenie głodem dla części mieszkańców globu? Jak temu zaradzić? Potrzebne są reformy systemów żywności poprzedzone kampanią informacyjną kierowaną do producentów, przetwórców żywności i konsumentów.

REGENERACJA – WIZJA PRZYSZŁOŚCI CZY NAGLĄCA POTRZEBA

Niestety rolnicy już teraz bardzo mocno odczuwają zmiany klimatu, a konsekwencje ponosimy wszyscy. Ekstremalne zjawiska pogodowe, jak przewlekłe susze czy powodzie to najbardziej widoczne efekty zmian klimatycznych powodujące nawet 30% strat plonów. Wiedza nt. przewag rolnictwa regeneracyjnego, świadomość potrzeby transformacji produkcji konwencjonalnej na biologizacyjną, czyli regeneratywną i zaangażowanie w ten proces tak polityków, legislatorów, przedstawicieli środowisk naukowo-badawczych, instytucji rolnych, przedsiębiorców, jak i konsumentów oraz mediów wydaje się być konieczne. Tylko tak możemy produkować pełnowartościową żywność z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne i zdrowie nas wszystkich.

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra powstała z potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniu we wdrażaniu praktyk rolnictwa regeneratywnego, przy racjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych i szczególnej trosce o biologię gleby, których celem jest poprawa jakości żywności – tłumaczył jej prezes, Adam Baucza.

OD POLA DO STOŁU

Na pytanie o dojrzałość do rezygnacji ze stosowania nawozów sztucznych,  Baucza stwierdził, że od dłuższego czasu widoczny jest trend ich ograniczania.

Jesteśmy być może w stanie zredukować nawet 20 – 30% ilości stosowanych nawozów, ale powinno się do tego zachęcić rolników odpowiednimi środkami finansowymi. Poziom rentowności musi być utrzymany, a konkretna instytucja mogłaby potwierdzać certyfikatem jakość żywności.


Adam Baucza w wywiadzie z organizatorami Szczytu Klimatycznego podaje propozycje, w jaki sposób możemy zwiększyć potencjał plonotwórczy gleby.

JAK ZWIĘKSZYĆ ILOŚĆ I JAKOŚĆ PLONÓW? POSŁUCHAJ WYWIADU Z ADAMEM BAUCZĄ

ŻYWNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA W OCZACH KONSUMENTÓW

Paweł Kaczmarek, członek Rady Nadzorczej Fundacji Terra Nostra powołał się na badania Accenture, zwracając uwagę, że preferencje konsumenckie są już zbadane. Aż 80% konsumentów jest gotowa kupować żywność, natomiast ciągle brakuje systemu gwarantowania jakości certyfikowanej żywności. Z jednej strony widać rosnące zainteresowanie wysokojakościową żywnością dostępną dla każdego, a z drugiej pokutuje brak wiedzy, wymiany informacji oraz współpracy między ogniwami łańcucha produkcji spożywczej. Rolnictwo regeneratywne jest szansą na rozwój tego sektora, a także zwiększenie efektywności produkcji.

Tomasz Krupiewski, Menadżer ds. zrównoważonego rozwoju McDonald’s Polska wyjaśnia: – Patrząc przez pryzmat dwóch testów, jakie przechodzimy: najpierw covid, a teraz woja, to zostało potwierdzone, że zrównoważony rozwój jest potrzebny. (…) Zasoby są dostępne w coraz mniejszej ilości, są coraz droższe. To pokazuje, że zrównoważony rozwój jest ważny.

Wzrost cen energii, gazu będzie oddziaływał na produkcję. Ograniczenie używania nawozów, środków ochrony roślin będzie promowało rolników, którzy będą chcieli iść w kierunku zrównoważonego rozwoju. Rolnik powinien wiedzieć do kogo się zwrócić w celu przygotowania mapowania pola.

BIORÓŻNORODNOŚĆ W POLITYCE ROLNEJ

Diana Piotrowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa, NFOŚiGW zapytana o to, jak wygląda rola bioróżnorodności w polityce rolnej odpowiedziała, że edukacja w tym obszarze jest niezwykle istotna. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, w kilkudziesięcioletniej perspektywie, co będzie możliwe dzięki stymulowaniu praktyk retencyjnych, zadbanie o bioróżnorodność, ograniczanie chemizacji w rolnictwie. Polskie rolnictwo powinno niwelować zmiany klimatu. Ogólna polityka europejska i polska polityka rolna idą w tym kierunku.

REGENERACJA = BIOLOGIZACJA = UNIKATOWA TROSKA O GLEBĘ

Podczas debaty uczestnicy zgodnie stwierdzili, że przeprojektowanie łańcuchów produkcji żywności na rolnictwo regeneratywne może przynieść znaczące korzyści całemu społeczeństwu tak na skutek podnoszenia jakości żywności, jak i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

W debacie udział wzięli:

Magdalena Nowicka, Zastępca Dyrektora Departament Płatności Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa

Maciej Golubiewski, Head of Cabinet of Commissioner for Agriculture, Mr. Janusz Wojciechowski, European Comission

Diana Piotrowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa, NFOŚiGW

Łukasz Łowiński, Poznański Instytut Technologiczny, Sieć Badawcza Łukasiewicz

Paweł Kaczmarek, Członek Rady Nadzorczej Fundacji Terra Nostra

Tomasz Krupiewski, Menadżer ds. zrównoważonego rozwoju McDonald’s Polska

Adam Baucza, Prezes Fundacji Terra Nostra

MODERATOR: Przemysław Białkowski, Zielona Interia

Kategorie
Aktualności

Żywność REGENERATYWNA po raz pierwszy!

Pierwsza z dwóch współorganizowanych przez Fundację Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra debata POWRÓT DO ŻYWNOŚCI – CO NAPRAWDĘ JEST ZDROWE DLA KONSUMENTA? już zapisała się na kartach regeneratywnej historii.

Czy żywność rzeczywiście nas odżywia?

Eksperci z zakresu żywienia, producenci rolni i przetwórcy żywności oraz przedstawiciel międzynarodowej jednostki certyfikującej wraz z reprezentantem organizacji promującej ideę rolnictwa regeneratywnego wzięli udział w debacie nt. wpływu praktyk rolniczych na jakość żywności.

Dr inż. Marzena Styczyńska z Katedry Żywienia Człowieka na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na początku zdefiniowała pojęcie ŻYWNOŚCI REGENERATYWNEJ jako tej, która od konwencjonalnej, z którą mamy styczność na co dzień, różni się sposobem produkcji opartym na praktykach regeneratywnych, inaczej mówiąc biologizacyjnych.

Debata Powrót do żywności – co naprawdę jest zdrowe dla konsumenta?

Zatem żywność regeneratywna to: – żywność pochodząca z rolnictwa regeneratywnego, czyli takiego, w którym stosowane są takie zabiegi agrotechniczne, które są odmienne od zabiegów konwencjonalnych, ale pozwalają na uzyskanie żywności o bardzo dobrych walorach żywieniowych i ilościowych. Jest to bardzo istotny element dla konsumentów, ale konsumenci nie znają czegoś takiego jak żywność regeneratywna. Dlaczego? Dlatego, że nie ma w ogóle rozpowszechnionej kampanii, która by pokazywała, że taką żywność można zdobyć. Jest to pojęcie bardzo świeże, z którym konsument zetknie się w naszym kraju dopiero w tym roku – wyjaśnia dr Styczyńska.

Czy konsument ma realny dostęp do produktów wysokiej jakości w akceptowalnych cenach i czy produkty pochodzenia regeneratywnego są alternatywą dla żywności masowej produkcji?

Mateusz Gutsche, Vice Prezes zarządu Good Mills Polska tłumaczy: – Nie możemy odrywać działalności środowiskowej od działalności ekonomicznej. Działalność ekonomiczna, czy nasza społeczna odpowiedzialność za dostarczenie w odpowiedniej ilości w dostępnych cenach podstawowych produktów spożywczych jest nie do przecenienia.

Więc jeżeli mówimy o rolnictwie regeneratywnym, to jest ono kompromisem w dobrym tego słowa znaczeniu i godnym uwagi, który jest ewolucją a nie rewolucją. Który z jednej strony zapewni nam właściwej jakości produkty, zapewni nam bezpieczną żywność, zapewni nam aspekt bezpieczeństwa środowiskowego i dbałości o gleby, ale z drugiej strony nie spowoduje drastycznego ograniczenia dostępności do produktu – dodaje.

Adam Baucza, Prezes Fundacji Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra podkreśla, że właśnie o tę glebę musimy zadbać jak najbardziej i to teraz, bo to bezpośrednio się przekłada na to jakie produkty rosną i jak są wartościowe i zbilansowane.

Według niego Biologizacja, czyli rolnictwo regeneratywne nie tylko podnosi żyzność gleby, dzięki odpowiednim zabiegom zwiększającym zawartość węgla organicznego, przykłada szczególną wagę do tego, by nie zakłócać porządku życia glebowego ograniczając orkę na rzecz uprawy bezorkowej i uproszczonej, ale dba o cały ekosystem, minimalizując zużycie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych na rzecz środków naturalnych, a także zwiększając bioróżnorodność dzięki bogatemu płodozmianowi i uprawie roślin okrywowych.

Dyrektor Certyfikacji i Członek Zarządu Bureau Veritas Polska, Witold Dżugan podkreślał, że – w rolnictwie regeneratywnym chodzi też bardzo mocno o aspekty takie, jak bioróżnorodność, zdolność sekwestracji gazów cieplarnianych w glebie, bardziej holistyczne podejście do produkcji żywności. Warto chyba wspomnieć, że samo przetwórstwo żywności nie jest związane z wielkimi oddziaływaniami klimatycznymi, natomiast produkcja żywności, łańcuch dostaw to jest gigantyczne oddziaływanie, które odpowiada za bardzo znaczącą część emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej.(…) Żywność ekologiczna też tego typu aspekty uwzględnia, ale być może mniej bierze pod uwagę wydajność i zdolność produkcyjną.

Zatem czy ładnie wyglądające, wyselekcjonowane pod kątem wielkości i kształtu produkty spożywcze są dla konsumentów źródłem wartości odżywczych?   

Roman Kubiak, Prezes zarządu Pfeifer & Langen Polska podsumował: 
Przychyliłbym się do głosów, że rolnictwo regeneratywne nie jest kompromisem, ale jedynym słusznym kierunkiem. Ponieważ mamy dzisiaj w rolnictwie polskim taką sytuację, że – trzeba to sobie otwarcie powiedzieć – ani nie wykorzystujemy tego potencjału produkcyjnego, którym dysponujemy, mało tego, my ten potencjał psujemy.

Przedstawiciel branży cukrowniczej dodał, wskazując na praktyki na polskich plantacjach buraka cukrowego: jesteśmy przykładem nieprawdopodobnego marnotrawstwa. I to zarówno jeśli chodzi o nasz potencjał maszyn rolniczych, których mamy za dużo, paliwa, środków ochrony roślin, nawozów.

Wszystko to sprzyja utracie wilgoci przez glebę, a Polska już zmaga się w wielu regionach ze zjawiskiem stepowienia, stąd w jego opinii należy przekonywać polskich rolników do metod regeneratywnych.

Debata wniosła była okazją do wymiany doświadczeń dotyczących rolnictwa regeneratywnego różnych środowisk: od przedstawicieli świata nauki, producentów rolnych, jednostki certyfikującej systemy produkcji spożywczej i przetwórców spożywczych. W wyniku przedsięwziętej dyskusji, paneliści zgodnie stwierdzili, że konieczna jest edukacja wszystkich uczestników łańcucha dostaw oraz uświadomienie konsumentów, których wybór skłoni rolników do zmiany metod uprawiania roli. Według ekspertów przekaz powinien być kierowany do szerokiego grona odbiorców przez organizacje państwowe, dużych producentów spożywczych, tzw. big food, co może znacząco wpłynąć na popularność tej metody uprawy.

Zatem czy można produkować efektywnie i zdrowo? I czy konsumenci mają świadomość tego, które produkty pochodzą z wartościowych źródeł oraz czy potrafią zidentyfikować je na sklepowej i czy są w stanie zapłacić więcej za produkt wyższej jakości? 

By znaleźć odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do obejrzenia debaty pt. Powrót do żywności – co naprawdę jest zdrowe dla konsumenta?

W debacie udział wzięli:

 • Marzena Styczyńska, Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Adam Baucza, Prezes, Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra
 • Witold Dżugan, Dyrektor Certyfikacji i Członek Zarządu Bureau, Berau Veritas
 • Mateusz Gutsche,  V-ce Prezes Zarządu, Good Mills Polska
 • Roman Kubiak, Prezes Zarządu, Pfeifer & Langen Polska

MODERATOR: Patrycjusz Wyżga, WIRTUALNA POLSKA

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023, złożonego w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023; PROW 2014-2020 przez Fundację Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra pn. „Biologizacja – droga do przyszłości”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kategorie
Aktualności

Szczyt klimatyczny ToGetAir

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra współorganizuje dwie debaty w w ramach Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

DEBATA (23) (godz.12:00 – 13:30) – POWRÓT DO ŻYWNOŚCI – CO NAPRAWDĘ JEST ZDROWE DLA KONSUMENTA ?

O czym będziemy rozmawiać?

 • czy żywność rzeczywiście nas odżywia?
 • czy ładnie wyglądające, wyselekcjonowane pod kątem wielkości i kształtu produkty spożywcze są dla konsumentow źródłem wartości odżywczych?
 • na ile założenia Europejskiego Zielonego Ładu wpisują się w preferencje konsumenckie i realia producentów żywności?
 • czy można produkować efektywnie i zdrowo?
 • czy konsumenci mają świadomość tego, które produkty pochodzą z wartościowych źródeł, czy potrafią zidentyfikować je na sklepowej i czy są w stanie zapłacić więcej za produkt wyższej jakości?
 • czy przyszłe pokolenia będą miały szansę zjeść prawdziwą marchewkę czy tylko ładnie wyglądającą wydmuszkę, produkt marchewkopodobny?
 • czy konsument ma realny dostęp do produktów wysokiej jakości w akceptowalnych cenach i czy istnieje alternatywa między żywnością masowej produkcji, a drogimi i mało powszechnymi produktami ekologicznymi?

PANELIŚCI:

Marzena Styczyńska, Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adam Baucza, Prezes, Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra

Witold Dżugan, Dyrektor Certyfikacji i Członek Zarządu Bureau, Berau Veritas

Mateusz Gutsche, V-ce Prezes Zarządu, Good Mills Polska Roman Kubiak, Prezes Pfeifer & Langen Polska

MODERATOR: Patrycjusz Wyżga, WIRTUALNA POLSKA

DEBATA (25) ( godz.13:30- 15:00) – ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO XXI WIEKU: POMIĘDZY BIORÓŻNORODNOŚCIĄ A MASOWĄ PRODUKCJĄ TANIEJ ŻYWNOŚCI.

O czym będziemy rozmawiać?

 • Czy polscy rolnicy wiedzą, jakie zmiany czekają ich w związku z koniecznością przeciwdziałania zmianom klimatu?
 • Rolnicy już odczuwają konsekwencje zmiany klimatu – zmienną pogodę, ekstremalne zjawiska pogodowe, przewlekłe susze lub powodzie. Jak sektor produkcji żywności – kluczowy z perspektywy bezpieczeństwa państwa – może przygotować się na te wyzwania? Czy może jedynie minimalizować straty czy może też działać bardziej proaktywnie?
 • Przyszłość rolnictwa – czy będziemy importować żywność z drugiego końca świata czy produkować ją bardziej lokalnie? Co stoi dziś na przeszkodzie, by wybrać niezależność żywieniową i samowystarczalność w produkcji rolnej?
 • Przygotowanie Polski do wdrożenia „Strategii od pola do stołu” – czy jesteśmy gotowi? Które sektory produkcji żywności mogą najwięcej zyskać i stracić na zmianach?
 • Na ile polska wieś jest świadoma czekających ją zmian? Jak komunikować konieczność reform, by uniknąć konfliktów społecznych?
 • Rolnictwo regeneratywne – co zrobić, by się upowszechniło?
 • Przeprojektowanie łańcuchów produkcji i dostaw żywności – co zrobić, by jak najmniej wartościowych produktów się marnowało? W jaki sposób możemy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych? Jakie działania rolnicy mogą podjąć, by ich działalność miała jak najmniejszy wpływ na środowisko?

PANELIŚCI:

Rafał Romanowski, Wiceminister, Ministerstwo Rolnictwa

Maciej Golubiewski, Head of Cabinet of Commissioner for Agriculture,

Mr. Janusz Wojciechowski, Komisja Europejska

Diana Piotrowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa, NFOŚiGW

Łukasz Łowiński, Poznański Instytut Technologiczny, Sieć Badawcza Łukasiewicz

Paweł Kaczmarek, Prezes TOPFARMS Wielkopolska, TopFarms

Tomasz Krupiewski, Menadżer ds. zrównoważonego rozwoju, McDonald’s Polska

Adam Baucza, Prezes Fundacji, Fundacja Terra Nostra

MODERATOR: Przemysław Białkowski, Zielona Interia

Zachęcamy do obserwowania nas i oglądania na żywo Togetair2022:

https://togetair.eu/

Facebook https://www.facebook.com/TOGETAIR2022

Instagram: https://www.instagram.com/togetair2022/

Twitter https://twitter.com/togetair

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/togetair-2020

Money.pl https://www.money.pl/sekcja/szczytklimatyczny/

Zapisz się już teraz: https://fb.me/e/593iZTHDC

Tutaj link do transmisji ze studia 1 na naszym youtubie: https://youtu.be/Y8UH-K-sB1c

https://zielona.interia.pl/#iwa_source=logo

https://togetair.eu

https://www.wp.pl

https://www.rp.pl

 

Debaty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023, złożonego w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023; PROW 2014-2020; operacja pn.: „Biologizacja – droga do przyszłości”.

Kategorie
Aktualności

Rolnictwo regeneratywne na Szczycie ToGetAir

W dniach 20-22 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się III edycja Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

Przedstawiciele Fundacji Terra Nostra wezmą udział w dwóch panelach dot. rolnictwa regeneratywnego. To międzynarodowe spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń w obszarze praktyk regeneracyjnych. Biorą w nim udział zarówno przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentanci świata nauki oraz biznesu, jak i praktycy, rolnicy stosujący zasady rolnictwa biologizacyjnego.

Fundacja została Partnerem ECO szczytu i obok udziału w dwóch debatach, będzie miała stoisko, na którym nasi specjaliści – miłośnicy i propagatorzy biologizacji: prezes Adam Baucza, członek Rady Nadzorczej Paweł Kaczmarek, Katarzyna Seroka odpowiedzialna za Public Relations i program edukacyjny i Katarzyna Jórga koordynująca współpracę z partnerami instytucjonalnymi będą czekali na Państwa, by podzielić się swoimi doświadczeniami i wysłuchać Państwa oczekiwań oraz wyzwań związanych z wdrożeniem i stosowaniem rolnictwa regeneratywnego, a także informacji o osiąganych wynikach w obszarze praktyk biologizacyjnych.

Konferencja odbywa się w formule hybrydowej, zapraszamy zatem również do śledzenia streamingu w popularnych serwisach takich jak, www.interia.pl; www.wp.pl i na stronie togetair.eu oraz do współuczestnictwa i do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz zadawania pytań ekspertom przez funkcję czatu.

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR buduje porozumienie, służy wymianie idei oraz współpracy na rzecz ochrony środowiska, osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz wspierania celów polskiej polityki klimatycznej. Łączy różne instytucje i środowiska tak w Polsce, jak i Unii Europejskiej, w szczególności administrację rządową i samorządową, instytucje naukowe, biznes, sektor pozarządowy i media.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023, złożonego w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023; PROW 2014-2020 przez Fundację Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra pn. „Biologizacja – droga do przyszłości”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi